Magi – oppdagende lese- og skriveopplæring
Serien legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid. 

Magi tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon. 

Magi A 
Bokstavoppslag med åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter og spill.
Repetisjonsoppslag med oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater og andre lærerike og morsomme aktiviteter.

Magi B
Når elevene har lært bokstavene, er de klar for Magi B. Her får de arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.  

Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser – med læreren som regissør. 

Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg. 

Magi Ressursbok A og Magi Ressursbok B
Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den første lese- og skriveopplæringen og kan brukes uavhengig av elevbøkene.

Her finner du metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av oppgavene i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene, språklydene, rettskriving og mye mer.

Gryntes fortellerbok
En håndbok i arbeidet med å fremme elevenes muntlige ferdigheter på småskoletrinnet.Her får læreren ferdige leksjoner fylt av aktiviteter, spill og leker organisert som kopiark hvor det kreves få eller ingen forberedelser. I møte med aktivitetene utfordres elevene til å samtale, leke, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere med læreren som veileder.

Lundes leseforståelse
I Lundes leseforståelse møter elevene lesetekster og oppgavekort med de mest brukte substantivene i språket. Lesetekstene utfordrer elevene i å lese, forstå og svare på spørsmål i ulike nivåer. Elever som er klar for det, kan arbeide videre i egen bok. Boka består av kopiark som kan brukes i hel klasse, til stasjonsundervisning eller som tilpasning for den enkelte eleven.


Magi
-serien gis ut av GAN Aschehoug og er bygd opp og skapt for Fagfornyelsens nye læreplan for norskfaget på småskoletrinnet.