MagiMagi
er aktiv og oppdagende lese- og skriveopplæring. Metodikken aktiviserer elevene i arbeidet med å tilegne seg de grunnleggende ferdighetene.

Magi A inneholder åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter, oppdagende skriving, spill og flere repetisjonsoppslag med ulike oppgaver og aktiviteter.

Magi har fokus på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal trekke veksler på samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid. Magi tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.

Magi A er en engangsbok. Til serien hører også Magi A Ressursbok og flere ressurser på gan.aschehoug.no.

Magi B og Magi B Ressursbok kommer i løpet av senhøsten 2018 og i god tid slik at skolene kan ta den i bruk.